financiering voor kunst op school

Als je meerdere workshops boekt op 1 dag dan zit er een  (flinke) staffelkorting op.  De eerste is het duurst omdat daar bijv. de reis- en opbouwkosten in zitten. Je ontvangt altijd een offerte op maat, want de prijs is afhankelijk van het aantal deelnemers, de locatie en het aantal workshops dat we kunnen geven op een dag.

Er zijn veel instellingen actief om het culturele aanbod op scholen te stimuleren en ook betaalbaar te maken voor scholen. Er zijn veel regionale cultuurinstellingen die subsidies hebben aangevraagd.  Zij stemmen vraag en aanbod op elkaar af.  Vaak kunnen workshops zo met korting middels subsidies worden afgenomen.
Wij zijn CJP-participant. Het middelbaar onderwijs  kan via de website van CJP een weborder aanmaken en zo onze workshops afnemen met subsidiebudget.
 Hieronder vind je enkele subsidiefondsen en verschillende potjes.

De prestatiebox

basisonderwijs

Het algemeen doel van de regeling is om de prestaties van leerlingen, leraren en schoolleiders te vergroten. Meer in het bijzonder is het doel om de samenhang binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie te vergroten en de kwaliteit van cultuureducatie te verhogen. 


De middelen voor de prestatiebox worden in schooljaar 2020–2021 voor het laatst onder de huidige voorwaarden beschikbaar gesteld. In het bedrag is per leerling een bedrag van € 15,82 opgenomen voor cultuureducatie. Dit bedrag is inclusief de 3 euro per leerling voor museumbezoek, zodat iedere basisschoolleerling minimaal één keer in zijn schooltijd naar een museum kan.

fonds voor cultuurparticipatie

Cultuurparticipatie.nl

SAMEN CULTUURMAKEN VERBREDEN
Je kunt aanvragen voor artistiek inhoudelijke activiteiten, projecten, experimenten, onderzoek of ander initiatief dat bijdraagt aan de doelstelling van de regeling: de toegankelijkheid, zichtbaarheid en erkenning van cultuur te vergroten en zo de actieve cultuurdeelname van zoveel mogelijk verschillende groepen mensen (beter) mogelijk te maken.

Het gaat hierbij om vernieuwende activiteiten of samenwerkingen tussen het cultureel- en het sociaal domein die drempels voor het zelf actief cultuurmaken wegnemen.

FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

Cultuurparticipatie.nl

CULTUURMAKERS VAN NU
Organiseer jij samen met een groep cultuurmakers een kleinschalig en vernieuwend project en zoek je nog financiering? Misschien is de subsidieregeling Cultuurmakers van nu iets voor jou. 

Je bent een cultuurmaker als je in je vrije tijd actief bent op het gebied van kunst, cultuur, erfgoed of media. Jij wil dus graag zelf aan de slag. Met bijvoorbeeld tekenen, zingen, dansen, dichten, rappen, schilderen, musiceren, schrijven, filmen, acteren, stand-up – noem maar op.

WIE KAN SUBSIDIE AANVRAGEN?

Je kan via deze regeling subsidie aanvragen als (culturele) instelling zonder winstoogmerk, maar ook als individu. Voorwaarde is dan wel dat je de aanvraag indient met een groep van minimaal drie mensen, om het financiële risico te spreiden.

 WAAR KIJKT HET FONDS NAAR?

De regeling is gericht op kleinschalige projecten, waarin cultuurmakers centraal staan. We vinden het belangrijk dat de deelnemers zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze doen en dus meer doen dan alleen uitvoeren. Het is ook belangrijk dat je aanvraagt voor iets nieuws, dat niet al onderdeel is van je reguliere activiteiten, zoals bijvoorbeeld een jaarlijks eindconcert. Maak dus in je aanvraag duidelijk wat er voor jullie bijzonder of nieuw is aan het project en wat de rol van de cultuurmakers is.

immaterieel erfgoed

(Subdidie regeling voor onze kleutervoorstelling: Flip & Hanneke) 

Immaterieel erfgoed is levende cultuur die wordt doorgegeven van generatie op generatie en van persoon op persoon. Het kan bijvoorbeeld gaan om rituelen, gebruiken, ambachten of festiviteiten. Door het te beoefenen blijft erfgoed dynamisch, verandert het mee met de tijd en geef je het door.

de lumpsum

primair onderwijs

In de lumpsum is budget opgenomen voor culturele vorming, via de Materiële instandhouding (LONDO). Dit budget bedraagt in 2019 € 4,39 per leerling en € 105,31 per school. Dat wordt ieder jaar geïndexeerd en wordt dus elk jaar een paar cent hoger. Het kan besteed worden aan materiaal of activiteiten. 

gelderland: cultuurmij oost

Cultuurmij Oost is hét netwerk- en expertisecentrum voor kunst, cultuur & samenleving. We kunnen ons werk doen dankzij subsidie van de provincie Gelderland. Cultuurmij Oost betrekt kunstenaars en culturele instellingen bij bedrijven, gemeenten en actuele opgaven in het onderwijs en de zorg. Met advies, kennis en netwerken vergroten we de impact van de creatieve kracht van kunst in Gelderland. Bijvoorbeeld met dit document. … en Cultuurmij Oost ondersteunt het onderwijs Cultuurmij Oost helpt scholen bij het opzetten, implementeren, geven en verbeteren van cultuureducatie. Dat begint bij het op weg helpen van besturen, scholen en leerkrachten. Dus heb je een concrete vraag, weet je niet waar je moet beginnen, of wil je je alleen eens oriënteren op de mogelijkheden? Neem gerust contact5 met ons op! 

FONDS VOOR CULTUUR PARTICIPATIE

Cultuurparticipatie.nl

MEDIAKUNST EN ERFGOED EDUCATIE
Wil jij cultuuronderwijs ontwikkelen dat dicht bij de belevingswereld van kinderen staat en aansluit bij de actuele thema’s in het onderwijs? Ga dan met leerlingen aan de slag met mediakunst, of laat het erfgoed in de omgeving van de school tot leven komen.

Deze subsidieregeling is voor projecten die mediakunst of erfgoed inzetten om de cultuureducatie in het primair onderwijs te vernieuwen en verbeteren. Culturele instellingen en scholen werken hierin samen.

In mediakunsteducatie leer je hoe je nieuwe technologieën, informatietechnologie, film of fotografie inzet als kunstzinnige uiting.
Erfgoededucatie is het leren over en door materiële en immateriële sporen uit het verleden.
WIE KAN SUBSIDIE AANVRAGEN?

Je kan deze subsidie aanvragen als culturele instelling. Voorwaarde is dat je project een samenwerking is tussen meerdere culturele instellingen en één of meer scholen in het primair onderwijs. Dit kunnen scholen zijn uit het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.
WAAR LET HET FONDS OP?

In het project werken meerdere culturele instellingen en één of meer scholen samen. Laat in je subsidieaanvraag zien hoe je gebruik maakt van elkaars kwaliteiten. We kijken ook of de samenwerking duurzaam is.

Draait jouw project om mediakunsteducatie, dan spelen kritisch kijken, reflecteren en creatieve vaardigheden een belangrijke rol. Gaat het om erfgoededucatie, laat dan zien hoe kennis van het verleden leerlingen laat nadenken over verleden, heden en toekomst.

cjp cultuurkaart

Middelbaar onderwijs

De CJP Cultuurkaart op school

Scholen kunnen zich vrijblijvend aanmelden voor de CJP Cultuurkaart. De meeste scholen in Nederland werken met de Cultuurkaart, omdat ze daarmee centraal en voordelig culturele activiteiten voor hun leerlingen kunnen regelen en financieren. Voor elke deelnemende leerling wordt minimaal € 5,- beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW. Scholen kunnen ervoor kiezen om een extra budget van minimaal € 10,- per leerling beschikbaar te stellen. Dit kan voor de hele school, maar ook voor één of enkele klassen. Wanneer de school extra budget beschikbaar stelt, kan het budget van het ministerie gebruikt worden voor klassikale activiteiten. In totaal komt er met de Cultuurkaart ruim 12 miljoen euro vrij. Dit bedrag kan door scholen besteed worden binnen de culturele sector.

 

Budgethouder

Op school regelt de budgethouder de Cultuurkaart-zaken. Dit is vaak de ckv-docent of ckv-coördinator, dezelfde persoon die de klassikale activiteiten van de school organiseert. De budgethouder krijgt van CJP online toegang tot de schoolgegevens en kan betalingen regelen. De budgethouder mag de inloggegevens uitwisselen met collega’s, zodat ook zij weborders kunnen goedkeuren. Sinds schooljaar 2016/2017 ontvangt de school geen Schoolpas meer. Doet een school zaken met een culturele organisatie, dan hoeft alleen het viercijferige schoolnummer doorgegeven te worden aan de organisatie om de weborder te kunnen aanmaken.